Anàlisi d’una partitura

L’anàlisi d’una partitura és la dissecció de cadascuna de les parts que que llegim d’una partitura.

Normalment apart de conèixer el títol del fragment i de l’obra, com també l’autor, s’analitzen les següent parts:

a) Anàlisi tímbrica Solista/agrupació; tipus d’agrupació; explicació de famílies instrumentals, subgrups, tipus de veus, idioma emprat, etc.

b) Anàlisi rítmica Tipus de ritme i compàs; tempo; cal comentar si hi ha alguna altra característica per destacar: notes a contratemps, síncopes, que es repeteixi el mateix ritme per a totes les veus, existència d’alguna part exclusivament rítmica, obstinats, etc.

c) Anàlisi melòdica Àmbit. Perfil melòdic. Estructura melòdica. Indicació de les parts (frases, semifrases, períodes, motius, etc.) a la partitura. Es concretarà del nombre de compassos que comprèn cada divisió del fragment (8A, 10B). Relació música/text (sil·làbica, melismàtica) i temàtica. Inicis i finals rítmics de frases.

d) Anàlisi formal Forma binària, ternària, rondó, tema amb variacions, etc.

e) Anàlisi harmònica Música tonal, música modal, atonal, dodecafònica, serialisme, etc. Funcions tonals. Tipus d’acords (tríades, sèptimes de dominant). Cadències. Indicació de modulacions. Notes estranyes a l’harmonia. Notes d’ornament.

f) Textura musical Monòdica, polifònica o contrapuntística, homofònica, melodia acompanyada, no melòdica.

g) Dinàmica

h) Altres Contextualització, interpretació, autor, caràcter, etc.

Aquest és el llistat de fragments musicals de les PAAU.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s