Chrome Music Lab

Chrome Music Lab és una web que ensenya música de manera divertida i experimental.

Song maker

Serveix per composar cançons a partir de quadrats. Aquestes peces es poden guardar i compartir. A baix als settings

es pot modificar la durada (length) amb el nombre de compassos (bars), el tipus de compàs (beats per bar), l’escala (scale), la tesitura (range)…

Rhythm

Per defecte aquests comencen amb la campana de bembe

Serveix per fer ritmes de manera visual.

Spectogram

L’espectrograma o sonograma és una eina bàsica de representació que s’utilitza per a l’anàlisi dels senyals  elèctrics, de comunicacions, i  qualsevol senyal audiovisual en el seu contingut freqüencial.

És una gràfica tridimensional que objectiva la variació de la freqüencia d’un soroll en funció de la intensitat i del temps. És una representació d’un soroll mostrat en una gràfica x-y. En el gràfic, l’eix vertical (y) representa la freqüencia o to del soroll, expressat en kilohertz (kHz). Els sonogrames és representen en colors, l’arc de sant martí dels colors mostra quan de fort està sent produïda una freqüència. Com més alt és el soroll, més proper a la zona vermella és. Els sorolls molt baixos són propers a la zona blava. Els còdis de colors per la intensitat dels sorolls són molt útils per entendre com la intensitat del soroll varia dins d’un sonograma. Però tot i això, es necessari recordar que la intensitat d’un soroll disminueix quan l’origen d’aquest soroll s’allunya. Com que els sonogrames es creen a partir de gravacions realitzades a distàncies variables des de la font del soroll, la intensitat del soroll representat en dos sonogrames diferents no pot comparar-se de manera directa.

Chords (acords)

Serveix per diferenciar acords majors i acords menors. Un acord és un conjunt de tres notes separades a distància de 3a (do – mi – sol) que sonen alhora. Si aquesta 3a és major (do – mi, interval de 3a major), l’acord és major, si la 3a és menor (do – mi bemoll, interval de 3a menor), l’acord és menor.

Sound waves (ones sonores)

Arpeggios

Un arpegi és la successió de les notes d’un acord, és a dir, és un acord però les notes no es toquen simultàniament sinó una després de l’altra.

Kandinsky

Aquest experiment està inspirat en Kandinsky, un artista que comparava pintar i interpretar música. Es converteix qualsevol cosa que pintis – línies, cercles, triangles o quadrats – en so.

Melody maker

Aquesta graella serveix per composar música, el temps va de l’esquerra a la dreta i l’altura de greu, a baix, a agut, a dalt.

Voice spinner

Gira la roda com si fos un disc de vinil i podràs sentir la teva veu a diferents velocitats i a l’inrevés.

Harmonics

Un harmònic és qualsevol membre d’una sèrie harmònica. El terme s’utilitza en diverses disciplines, incloent-hi la música, la física, la transmissió de potència electrica, la tecnologia de ràdio i altres camps.

Piano roll (rotlle de pianola)

Originalment un rotlle de pianola és un sistema d’emmagatzematge d’informació musical que pot ser reproduït per una pianola. Es tracta d’un rotlle de paper continu perforat que en desplaçar-se per damunt del lector de l’instrument el fa sonar de manera semi-automàtica.

Aquest experiment està inspirat pels rotlles de pianola.

Oscillators

Un oscil·loscopi o un oscil·lògraf és un instrument emprat per a l’enregistrament, en forma de representació gràfica, d’un fenomen oscil·latori o periòdic. És el traçat de l’ona sonora.

Strings

Aquest experiment et permet explorar la relació matemàtica entre la llargària d’una corda i el seu to, la nota que fan. Per exemple, la segona corda es la meitat de llarga que la primera i fa la mateixa nota una octava més aguda.