Modes

Anomenam modes a les escales formades a partir de cadascun dels graus de l’escala de Do major. Els anomenam:church-modes

El mode fa referència a les escales i regles compositives de la melodia usades en els sistemes musicals antics.

MODE DÒRIC

El mode dòric modern és una escala diatònica que es pot formar senzillament a partir de les tecles blanques del piano de re a re (T-S-T-T-T-S-T).

mode-doric1

Debut a la importància de l’escala major a la música actual, aquest mode es descriu com l’escala que comença al segon grau de l’escala major. Per exemple, a la tonalitat de Do major el resultat de començar al segon grau de l’escala seria re dòric: re-mi-fa-sol-la-si-do. L’escala resultant, però, és menor ja que el re és el nou centre tonal i el seu tercer grau, fa, és a un interval de tercera menor.

En el mode dòric les tríades de tònica, subdominant i dominant són menor, major i menor respectivament.

modes38

Es pot construir una escala dòrica sobre qualsevol nota. Exemples de construcció d’escales en mode dòric:
Mode dòric en do (do-re-mi♭-fa-sol-la-si♭-do). L’escala de do dòric, que seria el segon grau de Sib major, és:

c-dorian-mode-on-treble-clef

Mode dòric en re (re-mi-fa-sol-la-si-do-re)
Mode dòric en mi (mi-fa♯-sol-la-si-do♯-re-mi)
Mode dòric en fa (fa-sol-la♭-si♭-do-re-mi♭-fa)
Mode dòric en sol (sol-la-si♭-do-re-mi-fa-sol)
Mode dòric en la (la-si-do-re-mi-fa♯-sol-la)
Mode dòric en si (si-do♯-re-mi-fa♯-sol♯-la-si)

Cadascun d’aquestes escales estarien relacionades amb les escales majors que tenen el mateix nombre d’alteracions. Per exemple, l’escala de do dòric, que té el mib i el sib estaria relacionada amb Sib major, que també té el mib i el sib. O l’escala de mi dòric, que té el fa# i el do# estaria relacionada amb l’escala de Re major, també amb el fa# i el do#.

Exemples de melodies en mode dòric:

Tres i tres i tres fan nou en re dòric

La balalaika en re dòric

Noia si et vols divertir en re dòric

Tu que has vingut en re dòric

Eleanor Rigby en mi dòric.

3

Oye como va en la dòric

MODE LIDI

El mode lidi modern és una escala diatònica que es pot formar senzillament a partir de les tecles blanques del piano de fa a fa (T-T-T-S-T-T-S).

mode-lidi

Debut a la importància de l’escala major a la música actual, aquest mode es descriu com l’escala que comença al quart grau de l’escala major, o també com una escala major amb el quart grau augmentat. Per exemple, una escala de do major amb el fa sostingut en comptes del fa natural.

Exemples de construcció de mode lidi:

Mode lidi en do (do-re-mi-fa♯-sol-la-si-do)

350px-lydian_mode_c

Mode lidi en re (re-mi-fa♯-sol♯-la-si-do♯-re)
Mode lidi en mi (mi-fa♯-sol♯-la♯-si-do♯-re♯-mi)
Mode lidi en fa (fa-sol-la-si-do-re-mi-fa)
Mode lidi en sol (sol-la-si-do♯-re-mi-fa♯-sol)
Mode lidi en la (la-si-do♯-re♯-mi-fa♯-sol♯-la)
Mode lidi en si (si-do♯-re♯-mi♯-fa♯-sol♯-la♯-si)

Cadascun d’aquestes escales estarien relacionades amb les escales majors que tenen el mateix nombre d’alteracions. Per exemple, l’escala de do lidi, que té el fa# estaria relacionada amb sol major, que també té el fa#. O l’escala de re lidi, que té el fa#, el sol# i el do# estaria relacionada amb l’escala de la major, també amb l fa#, el sol# i el do#.

En el mode lidi les tríades de tònica, dominant i supertònica són totes majors. La subdominant és disminuïda i les tríades construïdes en els tres graus restants són menors.

pic-4

Exemples de cançons en escales lídies:

Man on the Moon en do lidi. Acords i partitura.

Tema dels Simpson en do lidi.

simpsons

Maria en mib lidi.

Transportat a do lidi

MODE MIXOLIDI

El mode lidi modern és una escala diatònica que es pot formar senzillament a partir de les tecles blanques del piano de sol a sol (T-T-ST-T-T-ST-T).

Exemples de cançons en escales mixolídies:

Sweet Home Alabama


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s