Armadura

ALTERACIONS
Les alteracions són els signes que modifiquen el so d’una nota. N’hi ha de tres tipus: sostinguts o diesis # (que pugen un semitò la nota), bemolls b (que davallen un semitò la nota) i becaires (que anul·len l’efecte de l’alteració). A un piano les tecles blanques són les notes naturals i les tecles negres es corresponen als sons alterats. Aquesta norma no es compleix quan la distància entre dues notes és d’un semitò.
Les alteracions poden ser pròpies o accidentals. Les pròpies s’escriuen a l’armadura i afecten totes les notes del mateix nom, mentre que les accidentals s’escriuen davant la nota i afecten totes les notes posteriors dins el mateix compàs.

DEFINICIÓ d’ARMADURA
S’anomena armadura al conjunt de notes que queden alterades en una composició musical, és a dir, el conjunt de sostinguts o bemolls que hi ha a l’inici d’un pentagrama. Està situada després de la clau i abans de la indicació del compàs. S’escriu a l’inici dels pentagrames d’una partitura i se sol repetir, a mode de recordatori, a cada sistema.

TONALITAT I ARMADURA
Cada tonalitat té la seva pròpia armadura; cada armadura correspon a una tonalitat major i a la seva relativa menor natural. Algunes tonalitats empren armadures en què les notes alterades són diesis (sinònim de sostinguts), mentre que altres tonalitats empren armadures en què les alteracions són bemolls.
Canviar de tonalitat una melodia se sol fer per dos motius: un de pràctic, per fer que una melodia soni més aguda o més greu, segons convingui, i un altre d’expressiu, per poder contrastar emocions.
ORDRE DELS SOSTINGUTS
Hi ha un ordre a l’hora de col·locar els sostinguts. A partir del primer es van col·locant per cinquenes ascendent. I sempre es col·loquen al lloc de les notes agudes.

1. El primer sostingut és col·loca a la nota fa.
2. El segon sostingut, és una cinquena superior a partir de la nota fa, és a dir un do.
3. El tercer sostingut, una cinquena superior a partir del do, és a dir, sol; i així successivament fins a tornar a iniciar-se la roda.

L’ordre dels sostinguts és fa do sol re la mi si.

ORDRE DELS BEMOLLS
Com els sostinguts, també hi ha un ordre a l’hora de col·locar els bemolls. A partir del primer es van col·locant per cinquenes descendent. I sempre es col·loquen al lloc de les notes agudes.

1. El primer bemoll és col·loca a la nota si.
2. El segon bemoll, és una cinquena inferior a partir de la nota si, és a dir un mi.
3. El tercer bemoll, una cinquena inferior a partir del mi, és a dir, la; i així successivament fins a tornar a iniciar-se la roda.

L’ordre dels bemolls és si mi la re sol do fa.
Fixa’t que l’ordre dels bemolls és el mateix que el dels sostinguts però a la inversa.

EL CERCLE DE QUINTES

img_2835

A música s’anomena cercle de quintes a una successió ascendent o descendent de notes musicals separades per intervals de quinta, que, en el sistema temperat, formen un cercle tancat, en el qual hom va trobant els dotze graus de l’escala cromàtica i l’ordre d’accidents de les armadures que determinen les escales clàssiques major i menor.

Explicació en anglès de l’armadura (key signature).

Exercicis on has d’endevinar la tonalitat a partir d’una armadura.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s